Studieretningsfagene

I biologi opnår du kendskab til menneskets fysiologi, miljøet omkring dig, genetik og genteknologi. Du bliver blandt andet bedre til at forstå hvad der foregår når der i medierne tales om opklaringer på baggrund af DNA-spor. Eller hvordan ecstasy påvirker nervesystemet. Igennem det eksperimentelle arbejde øges indlæringen i de forskellige områder af faget. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere biologiske sammenhænge. Vi kan samarbejde med matematik og bl.a. beregne, hvor hurtigt EPO eller alkohol bliver nedbrudt i kroppen, hvor hurtigt en koloni af gærceller vokser, og om man kan yde mere, hvis musklerne har et større tværsnitareal.


I kemi arbejdes der med at forstå hvilke stoffer verden er bygget af. Og især hvordan disse stoffer kan omdannes til nye stoffer ved kemiske reaktioner. Der arbejdes eksperimentelt og teoretisk med hvordan man kan beskrive og undersøge egenskaber for alle disse forskellige stoffer. Kemien leverer nyttige redskaber til forståelsen af biologiske processer, fx begreber som katalyse, surhedsgrad (pH) og polære/upolære molekyler. Sidstnævnte forklarer stoffers opløselighed i vand henholdsvis fedt. I samspil med biologi kan man i kemi fremstille det aktive stof i hovedpinetabletter og undersøge forskellige egenskaber ved stoffet.

Eksempler på tværfaglige forløb

Ølbrygning
Hvordan brygger man øl? Hvilke kemiske processer foregår der, og hvordan påvirker alkohol kroppen? I forløbet arbejdes der med ølbrygning i praksis og med processerne bag.

Infektionssygdomme
Biologi og historie arbejder sammen om infektionssygdomme, hvor vi ser på biologien og gennemgår perioden hvor pesten rasede. Dette følges op af et besøg på medicinsk museion.