Formålet med den større skriftlige opgave er at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og dybtgående med at undersøge et afgrænset selvvalgt fagligt område.

Arbejdet med at udvælge, anvende og kombinere relevant fagligt materiale, forskellige metoder samt kritisk vurdering af det anvendte materiale på et fagligt grundlag forstærker den faglige fordybelse såvel som almendannelsen gennem at anvende og bygge oven på kundskaber, viden og færdigheder, som eleven har opnået gennem undervisningen i fagene. Den større skriftlige opgave har et klart studieforberedende sigte, idet den forbereder eleverne på de arbejdsformer og formidlingsopgaver, de vil møde på videregående uddannelser.

Den større skriftlige opgave skal skrives i 1 eller 2 fag, hvoraf det ene minimum er på B-niveau. Eleven vælger selv område og fag med støtte fra sine vejleder(e). Læreren/lærerne laver den endelige problemformulering, som eleven har en uge til at besvare. Opgavens omfang er normalt 10-15 sider á 2400 tegn.

Husk at elev-materialet nedenfor også ligger i Google-drev mappen ’SSO 2018/19 materiale til eleverne’.

Links