Hvad er snyd ved prøverne?
Besvarelsen af en skriftlig eller mundtlig prøve skal være din egen og selvstændige besvarelse (med mindre der er tale om en gruppeprøve). En overtrædelse af dette betragtes som snyd og vil stride imod formålet med prøverne.

Snyd er blandt andet:

  • at skaffe sig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave,
  • ikke-tilladt kommunikation under prøven
  • at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering)
  • at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller
  • anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.

Som det fremgår, er det også snyd, når man hjælper andre eksaminander før, under eller efter prøver. Snyd i forbindelse med undervisningen – for eksempel i forbindelse med skriftlige afleveringer, terminsprøver og årsprøver – er ikke reguleret i eksamens-bekendtgørelserne, men derimod i bekendtgørelse om studie- og ordensregler med videre i de gymnasiale uddannelser.

Det fremgår af § 1 i den såkaldte almene eksamensbekendtgørelse (BEK nr. 343 8.4.2016)


Hvad sker der, hvis du bliver taget i snyd?

Hvis du under eller efter en officiel prøve bliver taget i snyd enten ved at skaffe sig eller yde

uretmæssig hjælp, bliver du bortvist fra den pågældende prøve. Uddannelseschefen afgør, om

du får mulighed for at aflægge den pågældende prøve ved næste ordinære eksamenstermin eller om du skal tildeles karakteren -3 for prøven.

Hvis du bliver taget i snyd ved en terminsprøve eller årsprøve og dermed overtræder skolens studie- og ordensregler, træffer uddannelseschefen afgørelse om du skal aflægge prøven på ny eller om prøven skal tildeles karakteren -3 og om der skal iværksættes. Skal prøven aflægges næste ordinære eksamenstermin tælles prøven som ikke færdiggjort. Hvis man er blevet student, tilbagekaldes eksamensbeviset.

Hvis du bliver taget i snyd ved en terminsprøve eller årsprøve og dermed overtræder skolens studie- og ordensregler, træffer uddannelseschefen afgørelse om du skal aflægge prøven på ny eller om prøven skal tildeles karakteren -3, og om der skal iværksættes yderligere sanktioner.
Sådan afgøres sager om snyd (link til UVM)