Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Valdemar Mørup Ellegaard, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Mathias Elias Keimling, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Jan Alexis Nielsen, Anne Christiansen

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Søs Marie Seerup orienterede om en erfaringsopsamling om økonomi og niveau for egenkapital fra andre skoler, samt om div. elementer fra det politiske landskab, som har relevans for bestyrelsens arbejde.

Pkt. 3 Meddelelser fra elevrådet

Elevrådet orienterede om arbejdet med at finde nye mulige kandidater til elevrådet, hvor elevrådet har bedt lærerne om at ”prikke” til mulige kandidater til elevrådet efter sommerferien. Elevrådet har udpeget undervisningsmiljørepræsentanter. Endelig orienterede elevrådet om det fortsatte arbejde med at planlægge de to ture til næste skoleår.

Pkt. 4 Ledelsens meddelelser

Ud over den skriftlige orientering drøftede bestyrelsen div. musikarrangementer på gymnasiet og forskellige udfordringer, der er i den sammenhæng, samt hvordan evt. samarbejder med øvrige institutioner i området kunne afhjælpe på dette.

Pkt. 5 Budget 2023

Det reviderede budget for 2023 blev godkendt i den fremlagte form.

Pkt. 6 Status på uddannelsespolitik

Mette Trangbæk orienterede om status på det uddannelsespolitiske område på bagkant af elevfordelingsaftalen. Fokus skiftet fra fordelingen af elever blandt de gymnasiale institutioner, til et fokus på hele ungdomsuddannelsesområdet, herunder et evt. hævet karakterkrav ved optagelse, og den store del, som ikke får en ungdomsuddannelse.

Bestyrelsen lavede en brainstorm om div. uddannelsespolitiske tematikker, ønsker og visioner, som man i det fremtidige arbejde kunne arbejde med.

Pkt. 7 Nøgletal fra UVM og supplerende data

Som opfølgning på mødet fra marts ´23, præsenterede vicerektor Thomas Frommelt supplerende tal til den bestyrelsesrapport med faglige nøgletal, som STUK har udarbejdet.

Bestyrelsen diskuterede det fremlagte og tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der på fremtidige møder kunne være forskellige mindre datanedslag til at belyse forskellige aspekter af, hvordan eleverne på Greve gymnasium klarer sig.

Pkt. 8 Bestyrelsesmøder 2023-24

Bestyrelsen konfirmerede de fire fremlagte mødedatoer for skoleåret 2023-24.

Pkt. 9 Eventuelt

Intet.