Til stede: Vibeke Havre, Anna Krista Randeris, Nicolai Fischer Helsengren Frederiksen, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Ingo Østerskov, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Jan Alexis Nielsen, Anne Sofie Rasmussen Marelli, Jacob Sloth

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (VH)

Intet nyt fra bestyrelsesformanden.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MT)

Mette Trangbæk orienterede om:

Åbent hus, som pga. COVID restriktionernes ophør d. 31. januar, blev flyttet og afholdt i fysisk form d. 2. februar. Oplevelsen var, at det blev et åbent hus, som var velbesøgt og med god stemning.

Søgetal, hvor vi har fået et meget stort søgetal. Vi regner med at kunne oprette 13 stx. klasser og 2 HF. klasser efter sommerferien.

Den politiske aftale om elevfordeling, hvor vi fortsat arbejder på at få ændret på aftalen, så intentionerne i aftalen bedre kan indfries.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (NFHF & ASRM)

Elevrådet orienterede om:

at elevrådet, gennem skolens ERASMUS akkreditering, har været på en studietur tur til Frankrig, hvor fokus har været på elevdemokrati på forskellige institutioner i Paris.

Et afholdt debatforum om køn og karakterafgivelse.

Endelig har repræsentanter fra elevrådet deltaget i besøget på skolen af Jacob Elleman Jensen, hvor han talte om den indgået elevfordelingsaftale.

Pkt. 5 Årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Den overordnet konklusion er, at skolen har en sund økonomi, og revisionspåtegningen er blank.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten.

Bestyrelsen godkendte ligeledes ”bestyrelsestjeklisten”, og bemyndigede Dorte Skallerup til at indberette årsrapporten.

Pkt. 6 Status på strategiproces

Mette Trangbæk orienterede om arbejdet med at realisere strategien. Fokus var på overgangen mellem arbejdet i efteråret med Resonans og til en mere fast form fremadrettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede den fremtidige inddragelse i strategirealiseringen, hvor bestyrelsen fremadrettet gerne vil høre til forskellige eksempler på realiseringsteams.

Pkt. 7 Studie- og ordensregler

Mette Trangbæk orienterede om ændringer i skolens studie og ordensregler. Med bargrund i krænkelsesdebatten og et ønske om tydelige rammer på området, har en gruppe af medarbejdere og ledelse udarbejdet en revidering af studie- og ordensreglerne.

Bestyrelsen godkendte de nye studie- og ordensregler med beføjelse til at rette de få korrekturændringer som måtte komme.

Pkt. 8 Ny bestyrelse

Mette Trangbæk orienterede om, at der fra næste bestyrelsesmøde skal udpeges en ny repræsentant fra erhverv, og en ny repræsentant fra regionen, samt to nye medarbejderrepræsentanter, mens det allerede nu ligger fast, at Jan Alexis Nielsen (udpeget af Københavns universitet), Anne Christiansen (udpeget af professionsskolen Absalon), Anne Marie Lyduch (udpeget af Greve kommune), Mette Fiirgaard Schneefeldt (udpeget af Greve kommune), Vibeke Irene Havre (repræsentant for grundskolen), samt elevrepræsentanterne Anne Sofie Rasmussen Marelli og Nicolai Fischer Helsengren Frederiksen, er i den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen giver råd og sparring i den videre proces omkring udpegningen af en repræsentant fra erhverv.

Pkt. 9 Resultat 2021

Dorte Skallerup havde i mødedokumenterne udsendt en redegørelse for resultat 2021, og bestyrelsen havde ingen kommentarer eller spørgsmål.

Bestyrelsen tager resultatet til efterretning.

Pkt. 10 Budgetopfølgning 2022

Dorte Skallerup orienterede om budgetopfølgningen 2022, specielt med fokus på de forøgede udgifter til den igangværende renovering af klasserum, som i en årrække har været i gang. De øgede udgifter til renoveringen skyldes de kraftigt stigende priser i byggeriet, og der blev skitserede fire forskellige modeller til løsning af den økonomiske udfordring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at vælge den fremlagte model 3, hvor skolen går videre med den planlagte renovering og forøger budgetposten med 3,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 2022, der udviser et underskud på kr. 3.150.000.

Pkt. 11 Eventuelt

Intet.