Til stede: Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Ingo Østerskov

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering om situationen vedr. formand og bestyrelse / Vibeke Havre

Endnu er ingen udpeget fra Københavns Universitet. Der overvejes en vedtægtsændring, så det fremadrettet ikke kun er Københavns Universitet, der kan udpege en repræsentant, men mere generelt “videregående uddannelse” eller “universiteterne”.

Bestyrelsen bakkede op om en vedtægtsændring, som eftersendes til kommentering.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

  • At COVID-19 nu endelig fylder meget mindre, og det er godt igen at kunne lave aktiviteter, hvor hele skolen kan samles.
  • En næsten normal afslutning på skoleåret afholdt i tre omgange.
  • Et bedre eksamensresultat end normalt de tidligere år.
  • Vejen frem mod ny bestyrelse til forår 2022.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd

Udgår da der endnu ikke er et elevråd. Det forventes at et nyt elevråd er på plads til næste møde.

Pkt. 5 Ferieplan 22/23

Thomas Frommelt orienterede om baggrunden for udformningen af ferieplanen.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

Pkt. 6 Kapacitetsfastsættelse

Mette Trangbæk orienterede om udviklingen i ansøgere de senere år, og den nuværende situation med et ekstraordinært stort antal efterskoleelever. Det forventes derfor, at antallet af ansøgere i den kommende ansøgningsperiode vender tilbage til et større antal 1. prioritetsansøgere ift. i år. Derfor opfordres der til en fastholdelse af den nuværende kapacitet på 13 stx klasser og 2 HF klasser

Bestyrelsen godkendte en kapacitet på 13 stx klasser og 2 HF klasser.

Pkt. 7 Studieretningsudbud 2022

Thomas Frommelt orienterede om det fremlagt udbud af studieretninger til næste år.

Bestyrelsen drøftede udbuddet, og drøftede hvordan orienteringen og bilaget fremadrettet kunne gøres til genstand for en mere dybdegående diskussion i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

Pkt. 8 Drøftelse af ny politisk aftale om elevfordeling et GG-perspektiv

Mette Trangbæk orienterede om baggrunden for den indgåede aftale og de mulige konsekvenser for Greve Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede aftalen og dens konsekvenser for Greve Gymnasium. Bestyrelsen gav opbakning til ledelsen i et forsøg på at påvirke den politiske proces fremadrettet, så aftalens negative konsekvenser for Greve Gymnasium kunne minskes.

Pkt. 9 Budgetopfølgning 2021

Dorte Skallerup orienterede om:

  • At der startede færre elever i 1.g end der tidligere var budgetteret med, og som konsekvens af det er det tilhørende tilskud faldet. Af samme grund anslås det, at vi kun opretter 11 studieretningsklasser 1. nov. mod 12 grundforløbsklasser.
  • Justeringer i div. tilskud som følge af COVID-19 (fagligt efterslæb, øget rengøring, støttelærere, rejseaktiviteter)
  • Flere studenter end budgetteret og, at det tilhørende tilskud derfor er øget.
  • Ændringer i vikarbudgettet.
  • Justeringer i budgettet til bygningsdriften.

Samlet set er det et fald i årets resultat på kr. 30.000, så det samlede resultat er på kr. 295.000.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2021.

Pkt. 10 Budgetudkast 2022

Dorte Skallerup orienterede om budgetudkastet for 2022.

Da de endelige takster endnu ikke kendes, er udkastet forbundet med en vis usikkerhed. Med de forventninger, der er til den kommende årgangsstørrelse (12 fulde stx klasser, og 2 HF klasser), og med bortfaldet af en række særtilskud ift. med COVID-19, så forventes der et fald i tilskuddet på kr. 4.000.000

Der budgetteres med en nedgang i budgettet til lærerløn, og nedgangen forventes at findes ved at reducere antallet af årsvikarer i efteråret 2022.

Samlet set er der for budget 2022 et forventet resultat på kr. 230.000.

Bestyrelsen godkender budgetudkastet med en forventning om at budgetudkastet på kommende møde reguleres til et større forventet resultat.

Pkt. 11 Eventuelt

Mette Trangbæk er tvunget til en ny dato for næste bestyrelsesmøde. Ny dato fundet efterfølgende.