Til stede: Søren Nedergaard, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Casper Valdemar Schmedes, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Wiktoria Anna Zielinska, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær), Ingo Østerskov, Camilla Wang.

Afbud: ingen

Fravær: ingen

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard Bød velkommen til Camilla Wang som nyt medlem af bestyrelsen.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

  • Karakterniveauet for årets studenter. Det samlede niveau er steget, men en anormal årgang grundet Corona.
  • Afslutningen på sidst skoleår, som ligeledes pga. Corona blev noget anderledes end det plejer. Vurderingen er, at det trods alt blev en god afslutning.
  • En anderledes skolestart med begrænsninger pga. restriktioner.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Casper Valdemar Schmedes orienterede om, at der ikke er afholdt elevrådsmøder, pga. restriktionerne ifm. Corona.

Bestyrelsen diskuterede de forskellige afsavn og mulige pres på elevtrivslen som følge af en hverdag med Coronarestriktioner, hvor der er færre aktiviteter for hele skolen, som bryder den normale skoledag lidt op. Eksempelvis er det indtrykket, at specielt 3.g årgangen vil savne den aflyste idrætsdag.

Pkt. 5 Ferieplan (TFR)

Thomas Frommelt orienterede om baggrunden for forslaget til næste skoleårs ferieplan (og lærernes arbejdsplan).

Dorte Skallerup supplerede med baggrunden for den del af lærernes arbejdsplan, der henfører til implementeringen af ferieloven.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

Pkt. 6 Kapacitetsfastsættelse (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede kort om den historiske kapacitetsfastsættelse, dels som følger af VUC fraflytning fra bygningen og div. byggerier.

Indstillingen til bestyrelsen er en kapacitetsudmeldelse på 13 stx klasser og 2 hf klasser (som sidste år).

Bestyrelsen godkendte den udmeldte kapacitet på 13 stx klasser og 2 hf klasser.

Pkt. 7 Studieretningsudbud (TFR)

Thomas Frommelt orienterede om baggrunden for udbuddet af studieretninger og fagpakker til optaget 2021/22.

Efter et par år med at justere udbuddet ind ift. de studieretninger, som eleverne faktisk vælger, er indstillingen, at vi udbyder de samme studieretninger som sidste år, både for stx og hf.

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger på stx og fagpakker på hf.

Pkt. 8 Forberedelse strategiseminar (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om den proces, der skal lede frem til, at bestyrelsen udarbejder en ny strategi for Greve Gymnasium.

Firmaet Resonans er blevet hyret til facilitering af processen og det kommende seminar d. 1. og 2. oktober.

Bestyrelsen diskuterede det kommende seminar, og ønskede at få tilsendt div. baggrundsoplysninger om dels de uddannelsesmæssige data for dels Greve og Region Sjælland, oplysninger, om Greve Gymnasiums elevers præstationer i form af karakterer, gennemførsler, overgangsfrekvenser og lignende, og endelig data på, hvordan sammensætningen af elever er for nuværende på gymnasiet, og hvilke valg de laver.

Endelig ønskede bestyrelsen, at Mette Trangbæk Hammer lavede en overflyvning over det politiske landskab omkring skolen, og hvad hun ser af udfordringer for skolen på området.

Bestyrelsen ønskede at lidt flere elever kunne deltage til seminaret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med de ovennævnte kommentarer.

Budgetopfølgning 2020 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om:

  • Et mindre frafald på stx og en større andel af 3.g årgangen som blev student.
  • Ekstra tilskud ifm. øgede rengøringsudgifter til Corona tiltag.
  • Mindre censorrejseaktivitet i sommers og færre gennemførte studieture.
  • Dette giver anledning til en øget post til bygningsdrift så det bliver muligt at lave en tiltrængt øget solafskærmning i visse klasserum, samt etablering af beachvolley baner og en beplantning af området omkring idrætshallen.

Sammen med øvrige mindre justeringer giver det et revideret budget 2020 med et samlet resultat på kr. 345.000,-.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Udkast til budget 2021 (DSK)

Dorte orienterede om:

  • Hvordan budgettets grundlæggende elementer hænger sammen.
  • Det nye takstkatalog, som bliver udsendt ifm. udkastet til finansloven, og som er kommet efter det udsendte budgetforslag.
  • Det samlede niveau for taksterne og en mindre pristalsregulering end forventet, giver et lavere niveau (kr. 600.000) for statstilskuddet, end i det udsendte budget.

I det udsendte budget var der et årsresultat på kr. 455.000,-.  

Bestyrelsen diskuterede, hvad det lavere statstilskud skulle have af konsekvenser for det fremlagte budget.

Bestyrelsen diskuterede ligeledes også de bebudede besparelser på ”markedsføring” Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skal justere budgettet med forskellige forslag, der tager højde for det lavere statstilskud, og evt. med et lavere resultat til følge.

Pkt. 11 Evt.

Intet.