Til stede: Søren Nedergaard, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Casper Valdemar Schmedes, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Wiktoria Anna Zielinska, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær), Ingo Østerskov.

Afbud: Camilla Wang

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard orienterede kort om omstændighederne med Corona som nødvendiggjorde, at mødet afholdtes virtuelt.

Camilla Wang Har desværre meddelt, at hendes tid ikke slår til, og må trække sig fra bestyrelsen på Greve Gymnasium. Hun vil hjælpe med at finde en erstatning fra Absalon.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om, at alle elever og medarbejdere er hjemsendt, og der skal være virtuel undervisning indtil mindst 4. januar. Skolen iværksætter en mulighed for, at de mest udsatte får en mulighed for at være på skolen.

Mette Trangbæk Hammer orienterede kort om, at der på den nye finanslov er en lovning på flere midler til sektoren. Der er dog endnu intet takstkatalog (jf. pkt. 8).

Endelig orienterede Mette Trangbæk Hammer om den seneste uro omkring et muligt ønske til ministeren om en justering af elevkapacitet på Greve Gymnasium, efter ønske fra region hovedstaden. Ønsket ser nu ud til endelig af være frafaldet.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Casper Valdemar Schmedes og Wiktoria Anna Zielinska orienterede om, at der ikke har været afholdt elevrådsmøder i den seneste periode pga. Corona.

De meddelte desuden, at de begge stopper i elevrådet ved årets udgang, da de begge går i 3.g og bliver studenter til sommer. De øvrige medlemmer i bestyrelsen takkede Casper og Wiktoria for deres arbejde i bestyrelsen, og ønskede dem held og lykke fremover. Dette betyder at elevrådet i det nye år, skal vælge et nyt formandskab. Casper Valdemar Schmedes og Wiktoria Anna Zielinska orienterede ligeledes om, at et kantineudvalg ønskes opstartet. Dette arbejdes der videre med.

Pkt. 5 Afklaring om bestyrelsesformandsposten

Bestyrelsen godkendte, at Søren Nedergaard gøres til permanent formand for bestyrelsen. Ingo Østerskov fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede Ingo Østerskov for hans indsats som formand for bestyrelsen igennem en årrække.

Pkt. 6 Strategi 2021-2026 (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om den proces, der har været efter bestyrelsesseminaret. En proces som har involveret udvalget ”strategisk forum”, elever og alle lærere i forskellige loops.

Bestyrelsen udtrykker, at der opleves en god sammenhæng mellem det udarbejdede strategipapir og oplevelserne fra bestyrelsesseminaret, samt at det opleves positivt, at strategien er udtrykt koncentreret på én side.

Der forestår nu et arbejde med at udarbejde diverse handleplaner, og dette skal udvikles i samarbejde med naturlige dele af organisationen (udvalg, grupper osv.).

Div. indsatser og handleplaner vil på bestyrelsesmøder i fremtiden være på som ”faste” guidelines for strategiens implementering.

Bestyrelsen vedtog strategien, som den var præsenteret.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2020 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om budgetopfølgningen 2020

Af større elementer, der påvirker resultatet i positiv retning, kan nævnes et mindre elevfrafald, mindre efteruddannelse end planlagt og en mindre rejseaktivitet.

Af større elementer, der påvirker resultatet negativt, kan nævnes en større betaling til censorordning, indkøb af flere accespoints til bedre internet, og at noget bygningsvedligehold og inventar fremskyndes.

Samlet set giver justeringerne en stigning i årets resultat på kr. 45.000 til samlet kr. 390.000.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Bestyrelsen godkendte ligeledes den fremlagte opgørelse over klassekvotienter. Klassekvotienten er i efteråret 2020 27,8 for stx- og 27,5 for hf-klasserne.

Pkt. 8 Budget 2021 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om budget 2021. Som det blev nævnt under punkt 3, så afventer vi finansloven og det kommende takstkatalog. Et budget med udgangspunkt i de nye takster vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde i 2021.

Bestyrelsen diskuterede de store linje i, hvordan de øgede midler kunne bringes i anvendelse i det reviderede budget.

Bestyrelsen godkendte budget 2021 som det ligger nu.

Pkt. 9 Regnskabsinstruks (DSK)

Regnskabsinstruksen er i december 2020 blevet justeret. Der er indført et 4-øjnes princip til godkendelse af indkomne fakturaer. Dette princip er blevet indfaset i ledelsen og administrationens arbejdsgang.

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet.