Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Valdemar Mørup Ellegaard, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mathias Elias Keimling, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Jan Alexis Nielsen

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

Pkt. 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Ingen meddelelser.

Pkt. 3 Meddelelser fra elevrådet (VME & MEK)

Der er etableret et nyt elevråd efter sommerferien, hvor der har været en åben invitation. 18-20 elever har meldt sig og første møde er afholdt. Der er repræsentanter fra alle stx årgange, men ingen repræsentanter fra HF.

Pkt. 4 Ledelsens meddelelser (MT)

Bestyrelsen havde uddybende spørgsmål ift. det mindre elevfrafald i 1.g, som har bevirket, at skolen pt. er over det samlede klasseloft.

Bestyrelsen havde ligeledes uddybende spørgsmål til andelen af lønsummen, som anvendes til lærerløn. Der var et ønske om en uddybning på, hvorfor den er på det nuværende niveau på 72,8%, som er højere end det oprindeligt var budgetlagt. Bestyrelsen indstiller til ledelsen, at der kigges på det, og der iværksættes en plan for at reducere andelen på kommende budgetter, så den bliver nærmere de 70%.

Pkt. 5 Ferieplan 2023-2024 (TF)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte ferieplan.

Pkt. 6 Studieretningsudbud 2023 (TF)

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger. Bestyrelsen vil gerne følge op på den faktiske fordeling af elever på studieretningsklasser i de nuværende 1.g klasser på kommende møde.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2022 (DSK)

Bestyrelsen tog orienteringen (specielt delen om de uforudsete udgifter til lærerløn) til efterretning.

Bestyrelsen diskuterede budgetoverskridelsen og bad ledelsen have fokus på reducering af energiudgifter.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget med et fald i resultatet på kr. 480.000, så det samlede resultat bliver på kr. -3.800.000.

Pkt. 8 Strategi med fokus på Partnerskaber (SSC & NDY)

Uddannelsescheferne Søren Vinther Schmidt og Niels Ejgil Trebbien Dybbro holdt et oplæg for bestyrelsen om skolens arbejde med partnerskaber indenfor science og business.

Bestyrelsen diskuterede arbejdet med partnerskaber, og kom bl.a. ind på

  • Synlighed, systematik og evt. årshjul for, hvordan Greve Gymnasium arbejder med partnerskaber, så potentielle partnerskaber lettere kan koble sig på et partnerskab med Greve Gymnasium.
  • Partnerskaber i “almene” fag og alle typer af studieretninger.
  • En større fælles fortælling indenfor partnerskaber.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skulle drøfte muligheden for, at den strategiske indsats om partnerskaber opprioriteres til en profil for skolen. Ledelsen melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9 Elevfordeling og kapacitet (MT)

Mette Trangbæk gav en opdatering på status ift. elevfordelingsaftalen og den medfølgende kapacitetsfastsættelse.

Bestyrelsen diskuterede de fire fremlagte problematikker: evt. kapacitetsbegrænsning, økonomi, zoneinddelingen, Greve Gymnasiums specielle position, som det eneste gymnasium i region Sjælland i en fordelingszone (hvor de øvrige gymnasier i zonen er hjemhørende i region Hovedstaden).

Bestyrelsen diskuterede, hvordan den bedst kunne bistå ledelsen ift. de fire problematikker.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet.