Til stede: Søren Nedergaard, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Anne Marie Lyduch, Ingo Østerskov, Casper Valdemar Schmedes, Wiktoria Anna Zielinska

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard orienterede om processen med at få Københavns Universitet til at udpege en erstatning for ham selv efter jobskifte. Det har desværre vist sig, at der endnu ikke er udpeget en erstatning og processen fortsætter derfor.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

 • a. Den svære proces med at få afviklet de skriftlige eksamener i en coronatid. Der var eks., 89 elever i isolation til skr. dansk eksamen, og de får dermed overført deres årskarakter.
 • b. At skolen har fået tildelt midler til fagligt efterslæb og trivselsfremmende foranstaltninger. De skal være brugt inden sommerferien. Vi har iværksat ansættelse af en række støttelærere, og der er arrangeret ekskursioner for klasser.
 • c. Et par elevkonkurrencer.
 • d. Afslutningen på skoleåret med en studenterpicnic, en huebegivenhed med maks. 5 gæster pr. student, og en translokation med 500 ad gangen over tre gange med 3 gæster til hver student.
 • e. At skolen har haft et uanmeldt besøgt fra arbejdstilsynet.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Udgår

Pkt. 5 Opfølgning på årets indsatser

Mette Trangbæk Hammer orienterede om de dele af de planlagte indsatser, som har været muligt at gennemføre i et år med corona.

 • Dialog er dannelse i praksis, som i det kommende år skal udbydes til hele landet.
 • Tre egne af Danmark (i samarbejde med gymnasierne i Thisted og Randers)
 • Kvalitet og besparelser (et flerårigt netværkssamarbejde)
 • Mønsterbryderprojekt
 • Sundhedsprojekt
 • Fagligt løft i matematik
 • Styrket musikprofil
 • Styrket brug data
 • Internationale projekter hvor skolen er blevet ERASMUS akkrediteret

Bestyrelsen diskuterede de forskellige projekter, og hvordan corona-situationen har påvirket eleverne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Indsatser 2021/22

Mette Trangbæk Hammer orienterede om de planlagte indsataser i det kommende skoleår, hvor en del af projekterne fra 20-21 er blevet forsinket pga. corona, og vil derfor fortsætte med den oprindelige projektplan (bare forskudt i tid). Dertil kommer implementeringen af de forskellige elementer fra skolens nye strategi, som bliver klarlagt gennem en proces i juni-august.

Den under pkt. 5 omtalte ERASMUS akkreditering giver ligeledes anledning til aktiviteter, som uddannelseschef Simon Rosell Holt orienterede om.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7 Byggeprojekter skoleåret 2021-22

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

 • Den fortsatte renovering af lokaler ift. ventilation, samt ombygningen til nyt naturgeografifaglokale med forbedrede muligheder for eksperimentelt arbejde.
 • En påtænkt ombygning og udvidelse af sciencelokalet på taget (med tilknyttet orangeri)
 • En påtænkt læsesal ved biblioteket (via overdækning af den eksisterende terrasse), men kræver tilsyneladende en lokalplansændring ift. bebyggelsesprocenter. Projektet afhænger af udkommet af dialogen med kommunen.

Bestyrelsen understøttede de tre byggeforslag.

Pkt. 8 Budgetopfølgning 2021 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om ændringer ift. seneste budgetforslag.

Der er kommet en ekstra pædagogikumkandidat. Der er tilført ca. kr.900.000 til fagligt efterslæb og trivselsfremmende foranstaltninger (jf pkt. 3). Vi har fået tilført kr. 333.000 ifm. skolens aktiviteter med selvpodning og testcenter og midler til ekstra til coronarengøring.

Der er sket en nedjustering tilskud til efteruddannelse (pga vanskeligheder med gennemførsel i en tid med corona).

Der er sket en reklassificering af vicerektors løn fra undervisnings gennemførsel til ledelse og administration og tilsvarende er der kommet en instruks om, at Copydan skal medtages under ledelse og administration

Endelig er refusioner ift. barsel hævet, og der er afsat lønkroner til de ansatte støttelærere.

Samlet set giver det et resultat på kr. 325.000.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Pkt. 9 Årshjul for bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede de fremtidige mødedatoer, og der iværksættes en doodle til det.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet