Til stede: Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Nicolai Fischer Helsengren Frederiksen, Anne Sofie Rasmussen Marelli, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Anne Christiansen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Jan Alexis Nielsen

Fravær: Ingo Østerskov

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referat blev godkendt.

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (VH)

Vibeke Havre orienterede om:

At der er blevet udpeget et nyt medlem til bestyrelsen fra Københavns Universitet: Jan Alexis Nielsen, der er institutleder fra institut for naturfagenes didaktik.

At Vibeke Havre fortsætter som formand for bestyrelsen indtil næste konstituering i maj.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MT)

Mette Trangbæk orienterede om:

Afslutningen på besøget fra arbejdstilsynet, hvor skolen ved et tidligere besøg, havde fået et påbud ift. manglende kemisk risikovurdering, og det er nu bragt i orden.

At der ved studieretningsvalget d. 1. nov. blev besluttet, at gå fra 12 klasser i grundforløbet til 11 klasser i studieretningsforløbet i 1.g pga. det samlede elevtal på årgangen.

En ny lovpligtig whistleblowerordning for medarbejdere. Ordningen vil blive administreret fra gymnasiefællesskabet.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (NFHF & ASRM)

Nicolai Frederiksen og Anne Sofie Marelli orienterede om:

At elevrådets nye vedtægter nu er udformet.

Arbejdet med et undervisningsmodul om indflydelse på skolen (i udvalget dannelse på tværs), som er et af de initiativer, som er i gangsat under strategien, samt forslag fra alle elever til at udarbejde mærkesager for elevrådet.

En kommende inspirationstur om elevdemokrati i udlandet via skolens ERASMUS midler.

Pkt. 5 Status på elevfordelingsaftale

Mette Trangbæk orienterede om det arbejde, som har foregået siden sidst, med møder med uddannelsespolitiske ordførere, Danske Gymnasiers bestyrelse, øvrige rektorer fra zonen, byrådsmedlemmer og TRs møde med Gymnasieskolernes Lærerforening.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Status på realisering af strategi

Mette Trangbæk orienterede om de tre indsatsområder (med otte forskellige initiativer) fra strategiens seks indsatsområder, som har været prioriteret i efteråret. Det er konsulentfirmaet Resonans, som i efteråret har stået for processen omkring dette arbejde, hvor arbejdsformen har været centreret om ”100-dags” eksperimenter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede, hvor meget de efterfølgende vil inddrages kommende bestyrelsesmøder.

Pkt. 7 Proces om ny bestyrelse

Mette Trangbæk orienterede om processen frem mod en ny bestyrelsessammensætning i maj, med øje for de kommende fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet: Revision af taxametersystemet, nye uddannelser som følge af planlagte reformer af ungdomsuddannelser, elevfordelingsaftale herunder kapacitetsreguleringer.

Der skal udpeges nye medlemmer på grundskoleområdet og på erhvervsområdet.

Bestyrelsen drøftede oplægget, eksisterende kompetencer, og afdækkede at man fremadrettet ønsker et større fokus på inddragende processer frem for orienterende dele af dagsorden.

Pkt. 8 Budgetopfølgning 2021

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til det udsendte og bestyrelsen godkendte opfølgningen.

Pkt. 9 Budget 2022

Bestyrelsen havde ingen kommentarer og godkendte budget 2022.

Pkt. 10 Godkendelse af klasseloft

Bestyrelsen konstaterer, at skolen overholder klasseloftet på maksimalt 28 elever pr. klasse i gennemsnit på en årgang (pr. uddannelsestype) og godkender opgørelsen.

Pkt. 11 Finansiel strategi

Dorte Skallerup orienterede om skolens finansielle strategi.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi og underskrev den.

Pkt. 12 Regnskabsinstruks

Dorte Skallerup orienterede om den nye vejledning til regnskabsinstruks og at der derfor er tilføjet nye afsnit i denne.

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

Pkt. 13 Eventuelt

Intet.