Til stede: Søs Marie Seerup, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mathias Elias Keimling, Rukaya Faur, Jan Alexis Nielsen, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud:

Fravær:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Pkt. 2 Årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Konklusionen er overordnet, at skolens økonomi er sund.

Revisionspåtegning var blank.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten samt revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen udfyldte og godkendte ligeledes ”bestyrelsestjeklisten”.

Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til at indberette årsrapporten.

Pkt. 3 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Søs Marie Seerup orienterede om forskellige elementer fra den uddannelsespolitiske verden.

Pkt. 4 Meddelelser fra elevråd (MEK & RF)

Mathias Elias Keimling orienterede om den Interne elevrådstur. De arbejdede med organiseringen af elevrådet (drejebog som rød tråd for nutidig og fremtidige elevråd) og med nye roller i elevrådet (ansvar for sociale medier, hyggeminister etc.).

Mathias Elias Keimling orienterede ligeledes om Elevrådets Tur til Amsterdam d. 21.-24. april med erfaringsudveksling om inklusion.

Endelig har elevrådet arbejdet frem mod overlevering til det nye elevråd.

Pkt. 5 Meddelelser fra rektor (MT)

Rektor orienterede om positive søgetal, og at kapaciteten kan fyldes med 1. prioritets ansøgere. Om nyoprettede koordinatorstillinger, hvor to skal arbejde med partnerskaber inden for humaniora, kunstneriske fag og samfundsfag, og to skal arbejde med elevaktiviteter og elevengagement udenfor undervisningen.

Rektor orienterede om udviklingen af et større efteruddannelsestilbud i bæredygtighed i samarbejde med KU, som er udviklet i samarbejde med rektor for Tårnby gymnasium i regi af gymnasiefællesskabet, og hun orienterede om et projekt med fokus på STEM fagene og en mere anvendelsesorienteret undervisning.

Endelig orienterede rektor om den årlige ”udvalgenes dag”, med fokus på bl.a. elevdemokrati, medborgerskab og fællesskaber, som har været gennemført med stor succes.

Pkt. 6 Regnskabsinstruks

Bestyrelsen godkendte den ajourførte regnskabsinstruks.

Pkt. 7 Finansiel strategi

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi og nuværende låneoptagelse.

Pkt. 8 Budgetopfølgning

Bestyrelsen tog den vedlagte budgetopfølgning til efterretning.

Pkt. 9 Retningslinjer for bæredygtig økonomi

Bestyrelsen diskuterende de fremlagte retningslinjer for bæredygtig økonomi. Bestyrelsen godkendte, at egenkapitalen skal nedbringes, og at dette kun skal ske ifm. ift. afgrænset projekter. Ift. pk1. i retningslinjerne ønskede bestyrelsen en mulighed for senere at kunne sænke størrelsen på egenkapitalen yderligere. Ift. pkt. 2 ønskede bestyrelsen, at det blev tydeliggjort, at de øremærkede projekter kunne være andet end bygningsforbedringer. De øvrige punkter i retningslinjerne blev godkendt.

Bestyrelsen ønskede ligeledes en fremtidig transparens på projektniveau, med en bruttoliste af investeringsønsker.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte prognose for 2025-29.

Pkt. 10 Budget 2024

Godkendt.

Pkt. 11 Eventuelt

Intet.