Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mathias Elias Keimling, Valdemar Mørup Ellegaard, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Mette Trangbæk, Jan Alexis Nielsen

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Referat er godkendt.

Pkt. 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Søs Marie Seerup orienterede om, at forhandlingerne om et nyt grundlag for fordeling af elever på det gymnasiale område fortsætter. Danske Gymnasier er kommet med et indspark om at hæve karakterkravet.

Pkt. 3 Årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Konklusionen er overordnet at skolens økonomi er sund. Der er to kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet. Skolen har ikke overholdt klasseloftet i efteråret 2022, og skolen har ikke gennemført undervisningsmiljøvurdering rettidigt.

Skolens ledelse arbejder på, at skolen fremover overholder klasseloftet, og skolens ledelse vil gennemføre undervisningsmiljøvurderingen i 2023.

Revisionspåtegning var blank.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten samt revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen udfyldte og godkendte ligeledes ”bestyrelsestjeklisten”.

Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til at indberette årsrapporten.

Pkt. 4 Meddelelser fra elevrådet

Mathias Elias Keimling og Valdemar Mørup Ellegaard orienterede om, at deres initiativ med app’en ”Elevforslag” har genereret mange forslag fra eleverne til elevrådet. Eks. til kantinen, ledelse (flere vandposter). Juleklippeklistredag.

Mathias Elias Keimling og Valdemar Mørup Ellegaard orienterede ligeledes om elevrådets to planlagte ture i det kommende skoleår. En i Danmark og en udenlands for at få inspiration og indsigt i, hvordan elevdemokrati ser ud andre steder.

Elevrådets repræsentanter har været på lærernes pædagogiske rådsmøde under et punkt om mulighed for fordybelse i undervisningen. Elevrådet skal ligeledes deltage på næste pædagogiske rådsmøde for at rådgive lærergruppen om mulighederne for, at eleverne bedre kan få lavet deres forberedelse etc.

Endelig orienterede Mathias Elias Keimling og Valdemar Mørup Ellegaard om deres overvejelse om kontinuitet ift. næste års elevråd.

Pkt. 5 Ledelsens meddelelser

Der blev orienteret om årets ansøgertal, og det ser ud til, at vi både på HF og STX får ansøgere til at opfylde vores udmeldte kapacitet. Den medsendte nøgletalsrapport, som bestyrelsen har fået tilsendt af STUK, blev kort berørt, og bestyrelsen blev enige om, at den sammen med supplerende data, bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6 Regnskabsinstruks

Bestyrelsen godkendte den ajourførte regnskabsinstruks.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2022

Dorte Skallerup orienterede om de justeringer, der har været ift. budgettet på sidste bestyrelsesmøde. Det endelige resultat for 2022 blev på kr. -4.783.000.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 8 Budget 2023

Dorte Skallerup orienterede om budget 2023. Det endelige ansøgertal kendes endnu ikke, men det forventes, at vi kan opfylde den justerede kapacitet med én klasse ift. sidste budget. Det sammen med et mindre frafald gør, at er tilskuddet justeret med kr. 870.000. Der er endnu ikke kommet et endeligt takstkatalog.

Det foreslås at budgettet til lønninger forhøjes med kr. 1.150.000, svarende til nuværende fastansatte lærere og vikarer i foråret, og et lille antal årsvikarer i efteråret.

Dorte Skallerup orienterede om øvrige justeringer på refusioner, efteruddannelse og undervisningsmidler.

Der er en udskiftning på posten som skolens service og teknikchef og en øget lønudgift i denne forbindelse er på kr. 150.000. Endelig udskydes en del af den ellers planlagte klasserumsrenovering og budgettet til vedligeholdsprojekter nedskrives derfor til kr. 2.000.000.

Samlet set giver det anledning til et resultat på kr. 510.000. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Pkt. 9 Finansiel strategi

Bestyrelsen drøftede den finansielle strategi, og ønsker på et senere tidspunkt at drøfte om dele af egenkapitalen skal sættes i spil til gavn for fremtidige elever på Greve Gymnasium.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet.