Til stede: Søren Nedergaard, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Ingo Østerskov, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Casper Valdemar Schmedes, Wiktoria Anna Zielinska

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt uden bemærkninger. Udsendes til elektronisk underskrift

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard oplyste, at han forlader bestyrelsen pga. nyt job, og kan derfor ikke længere indgå som repræsentant for Københavns universitet.

Der blev budt velkommen til Anne Christiansen (chef for uddannelsesservice), som ny repræsentant for Absalon, og som afløser for Camilla Wang

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

  • a. Skolens samlede søgetal som ligger ca. på niveau som sidste år
  • b. Status på virtuelle undervisning, hvor alle (både lærere og elever) er meget presset, og er ved at være slidte. Den politiske aftale omkring en reducering i antallet af eksamener er den, at 1.g, 1. hf og 2.g skal til én mundtlig eksamen, og 3.g/2. hf skal til tre mundtlige (et SRP forsvar og to af deres A-niveaufag for stx og tre mundtlige for 2. hf) og én skriftlig eksamen i dansk.
  • c. Ansættelsessamtaler, der er startet

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Udgår pga. den manglende mulighed for at afholde valg til elevråd.

Pkt. 5 Årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik (via en videooptagelse) årsrapporten og revisionsprotokollatet. Den overordnet konklusion er, at skolen har en sund økonomi og revisorpåtegningen er blank.

Der har ikke været anledning til kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen drøftede den finansielle gennemgang og godkendte årsrapporten.

Bestyrelsen udfyldte og godkendte ligeledes ”bestyrelsestjeklisten”.

Bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til at indberette årsrapporten.

Bestyrelsen besluttede, at årsrapporten og revisionsprotokollen rundsendes til elektronisk underskrift, fordi bestyrelsesmødet var viruelt.

Pkt. 6 Status på ny strategi 2021-2026

Bestyrelsen diskuterede det fremlagte arbejdsdokument, og aftalte at ledelsen på fremtidige møder fremlægger, hvordan der konkret arbejdes med at implementere div. elementer i strategien.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2020 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om de mindre justeringer, der har været ift. budgettet ved sidste bestyrelsesmøde. Det endelige resultat for 2020 blev på kr. 379.613.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Pkt. 8 Budget 2021 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om budget 2021. Som følge af det udsendte takstkatalog, er der en stigning i det samlede tilskud på kr. 1.7 mio., hvilket medfører, at budgettet til lønninger til undervisningens gennemførsel øges med kr. 1 mio (svarende til 5/12 af 2021, som i efteråret endnu ikke er planlagt). Der er yderligere sket justeringer af refusioner ifm. barsler, øget rengøring ifm. corona og en nedjustering af posten til efteruddannelse pga. aflysning af efteruddannelsestur til Amsterdam. Bygningsdriften udvides så der kan renoveres flere klasselokaler end først planlagt.

Det forventede resultaterne er på kr. 230.000

Der har yderlige været tildelt midler til skolen til trivselsfremmende tiltag og løft af fagligt efterslæb som følge af periode med nedlukning. Midlerne er tildelt til indeværende skoleår, og forventes brugt.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Pkt. 9 Eventuelt

Intet