Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, suppleant for Rukaya Faur, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Anne Christiansen, Mathias Elias Keimling, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Mette Fiirgaard Schneefeldt

Fravær: Jan Alexis Nielsen

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

Pkt. 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Søs Marie Seerup orienterede om særskilt bevilling til landgymnasier.

Pkt. 3 Meddelelser fra elevrådet

Mathias Elias Keimling orienterede om, at elevrådet har afholdt deres første møde, samt en aktivitet ”mød et udvalg” i plenum, hvor man kunne høre mere om de aktiviteter, de forskellige udvalg har. Det har medført en liste med interesserede til elevrådet, hvor der er elever fra alle STX-årgange og lidt fra HF.

Formand og næstformand valgt.

Pkt. 4 Strategisk indsats: Ro til fordybelse i en mangfoldig skole

Uddannelseschef Lene Frida Rasmussen orienterede om indsatsområdet ”Ro til fordybelse”, som er pædagogisk udvalgs indsatsområde i indeværende skoleår.

Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af indsatsen og tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 5 Opfølgningsplan på undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering

Uddannelseschef Niels-Ejgil Trebbien Dybbro og elevrådsformand Mathias Elias Keimling fremlagde opfølgningsplanen for undervisningsmiljøvurdering og selvevaluering.

Der er blevet identificeret fire områder med et indsatsbehov: Elever der føler sig pressede, undervisningsevaluering, skolens indeklima & mobning.

De forskellige områder og tankerne om indsatserne på de fire områder blev drøftet, og resultaterne af indsatserne drøftes igen efter næste skoleevaluering næste år.

Pkt. 6 Tal med Thomas

Vicerektor Thomas Frommelt fremlagde tre nedslagspunkter med data fra eksamen og afsluttende standpunktskarakterer: Tal for det overordnede karaktergennemsnit for STX og HF ift. modelreferencekarakterer (igennem de sidste 10 år), resultater for eksamen i skriftlig dansk, og resultater for eksamen i skriftlig matematik B.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte og tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7 Rektors meddelelser

Ud over den skriftlige orientering, orienterede rektor om, at der fremadrettet sker en reducering af størrelsen på ledelsen således, at den stilling som blev ledig i sommers ikke genopslås.

Pkt. 8 Ferieplan 2024-2025

Godkendt

Pkt. 9 Studieretningsudbud 2024

Godkendt

Pkt. 10 Budgetopfølgning 2023

Godkendt

Pkt. 11 Udkast til budget 2024

Økonomichef Dorte Skallerup orienterede om budget 2024.

Bestyrelsen diskuterede det fremlagte budget, og om renoveringen af klasserummene skal genoptages i 2024 med et forventede underskud på kr. 3.860.000 til følge.

Bestyrelsen besluttede at gennemføre renoveringen med det ovenstående underskud på budget 2024 og dermed godkendte bestyrelsen det fremlagte budget 2024. 

Pkt. 12 Eventuelt

Intet