Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mathias Elias Keimling, Valdemar Mørup Ellegaard, Jan Alexis Nielsen, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud:

Pkt. 1 Referat fra ordinære og ekstraordinære møde

Referaterne blev godkendt.

Pkt. 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand (SMS)

Ingen.

Pkt. 3 Meddelelser fra elevrådet (MEK & VME)

Mathias Keimling og Valdemar Ellegaard orienterede om arbejdet i elevrådet med nedsættelse af div. arbejdsgrupper, eks. om elevfordelingsaftalen, demokratimodul, orientering af 1.g om elevrådet i plenum, samt om workshops til skolerådsmødet i januar.

Der har ligeledes været fokus på at få input til områder elevrådet kunne arbejde med via appen ”elevforslag”.

Desuden har der gennem udvalget ”Dannelse på tværs” været afholdt et fællesarrangement for hele skolen med Mazen om ”mangfoldighed og danskhed”.

Endelig arbejdes der på en international inspirationstur til næste skoleår, om andres måde at arbejde med elevdemokrati på. En arbejdstur for elevrådet til foråret er på tegnebrættet.

Pkt. 4 Meddelelser fra ledelsen

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser om klassedannelse og om processen frem mod mulig personaletilpasning til efterretning. Der var ikke yderligere spørgsmål.

Pkt. 5 Resultater fra arbejdspladsvurdering

Mette Trangbæk orienterede om den gennemførte arbejdspladsvurdering, som i år på mange områder er positiv. En arbejdsgruppe er nedsat til at følge op på de udpegede indsatsområder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 Klasseloft 2022

Skolen har overskredet klasseloftet på 28 i gennemsnit pr. klasse på 1.g årgangen. Der forelå en skriftlig redegørelse for baggrunden og plan for tilførsel af ekstra ressourcer til 1.g årgangen.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klasseloftet og redegørelsen herfor, samt den plan for tilførsel af ekstra ressourcer til eleverne på 1.g årgangen der forelå.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2022

Mette Trangbæk orienterede om en budgetoverskridelse, som er blevet større end først orienteret om ved foregående bestyrelsesmøde. De to hovedforklaringer er inflation samt en overskridelse på budgetposten lærerløn.

Bestyrelsen diskuterede den udmeldte overskridelse og baggrundene herfor.

Bestyrelsen ønskede en fremtidig diskussion om udviklingen af og mål for skolens egenkapital, herunder benchmark fra gymnasiefællesskabet ift. egenkapital og likviditet.

Bestyrelsen godkendte budgettet, udtrykte kritik af overskridelsen, og pålagde ledelsen at lave procedure for at lignende situation ikke gentager sig.

Pkt. 8 Budget 2023

Dorte Skallerup orienterede om det fremlagte budget baseret på 11 STX-klasser og 2 HF-klasser med medfølgende behov for personaletilpasning.

Budgettet viser et samlet underskud på kr. 3.430.000. Underskuddet skydes en ekstraordinær udgift til klasserumsrenovering. Uden denne renovering ville budgettet have et resultat med et lille overskud på kr. 70.000

Bestyrelsen gav mandat til at fravige fra en evt. personaletilpasning, hvis den politiske situation tilsiger, at skolen ikke bliver kapacitetsbegrænset.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for finansåret 2023 med et underskud på kr. -3.430.000

Pkt. 9 Opfølgning på strategirealisering vdr. partnerskaber

Udskudt

Pkt. 10 Status på elevfordeling og kapacitet

Søs Marie Seerup orienterede om den politiske situation ift. regeringsdannelsen og den mulige betydning for Greve Gymnasium, specielt med fokus på elevfordeling og kapacitetsfastsættelse.

Pkt. 11 Evt.

Intet.