Som led i dit brobygningsforløb på Greve Gymnasium indsamler og behandler Greve Gymnasium personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i data­beskyt­tel­ses­forordningen[2]

Greve Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gymnasiale lovgivning om brobygning og aktivitetsindberetning, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.[3]

Disse oplysninger er[4]

  • Stamoplysninger på dig, dvs. navn, bopælsadresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse

Indsamling og behandling af personoplysninger om dig foregår fortroligt og foretages kun af særligt betroede medarbejdere på Greve Gymnasium.

Dine rettigheder

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til.

Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22[5].

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis din interesse i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Greve Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Greve Gymnasiums dokumentation for brobygningsaktiviteten. Kontaktoplysninger slettes efter 5 år.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: Du (eller dine forældre) skal kontakte skolen, jf. afsnittet om Formalia nedenfor, og oplyse, hvilken ret, du/I ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, giver vi en begrundelse for det, og du/I vil så få lejlighed til at udtale jer, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt retten kan udøves. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

Greve Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan skolens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på følgende mailadresse greve-gym@greve-gym.dk eller telefonnummer 4397 2000.[6]

Klageadgang

Greve Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200.


[1] Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen

[2] EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

[3] Bekendtgørelse nr. 779 af 19/06/2017

[4] Bemærk, at skolen ikke er forpligtet til at oplyse om de konkrete typer af personoplysninger, dvs. at pindene kan fjernes, hvis skolen ønsker det.

[5] Tjek hjemmel, når databeskyttelsesloven er vedtaget (forventes i februar 2018).

[6] Bemærk, at databeskyttelsesrådgiverens kontaktinfo også skal fremgå af skolens hjemmeside

Okt. 2023