Til stede: Søren Nedergaard, Ingo Østerskov, Anne Marie Lyduch, Vibeke Havre, John Fobian-Madsen, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Casper Valdemar Schmedes, Wiktoria Anna Zielinska, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær).

Afbud:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard bød velkommen til Anne Marie Lyduch, som er nyt medlem udpeget af byrådet, efter at det tidligere medlem Morten Dahlin er udtrådt (som følge af hans valg til folketinget).

Søren Nedergaard orienterede kort om baggrunden for udskydelsen af bestyrelsesmødet i marts pga. situation med Coronavirus, og gav sin støtte til ledelsens håndtering af skolens ”nedlukning” af skolen.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

  • Skolens ansøgertal, der er lidt lavere end sidste år på STX, men et lidt højere på HF. Selvom det samlede ansøgertal er lavere, så må tallet betragtes som tilfredsstillende. En meget stor del af elever, som bor i Greve kommune har søgt Greve Gymnasium.
  • Debatten om fremtidige elevfordeling ift. de fremlagte fordelingsmodeller. I den sammenhæng gennemgik hun et faktakark (gennemførsel, overgangsfrekvens) om studenter fra Greve Gymnasium sammenliget med andre gymnasier.
  • Om de forskelige tiltag skolens ledelse har iværksat ift. håndtering af Coronavirus.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Ingen møder i elevrådet i perioden.

Casper Valdemar Smedes gjorde opmærksom på, at skolen skulle være opmærksomme på, at de kommende elever ikke har den sædvanlige prøvetræning fra deres afgangseksamener, der nu er blevet aflyst. Dette kunne måske få en effekt på deres parathed ift. de kommende NV og AP prøver.

Pkt. 5 Årsrapport (DSK & CD)

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm gennemgik, via video-optagelse, div. nøgletal fra årsrapporten. Den overordnede konklusion er, at der er tale om en sund økonomi og revisorpåtegningen er blank.

Bestyrelsen drøftede den finansielle gennemgang og godkendte årsrapport 2019.

Bestyrelsen udfyldte ligeledes ”bestyrelsestjeklisten”.

Revisionsprotokolatet:

Der har ikke været anledning til kritiske bemærkninger, men som noget nyt skal der udarbejdes en finansiel strategi. Det anbefales at skolen får udarbejdet en sådan. Bemærkningen er taget til efterretning, og skolens ledelse udarbejder en finansiel strategi, og den fremlægges på kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bestyrelsen bemyndigede Dorte Skallerup til at indberette årsrapporten.

Pkt. 6 Vedtægtsændring (MTH & SN)

Bestyrelsen diskuterede den fremlagte vedtægtsændring om at udvide bestyrelsen med to medlemmer; Rektor ved professionshøjskolen Absalon, Camilla Vang og leder af musik- og ungdomsskolen i Greve, Mette Fiirgaard Schneefeldt.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte vedtægtsændring og besluttede, at ændringen skulle tages op til genovervejelse, når den nuværende bestyrelsesperiode udløber.

Pkt. 7 Ny strategi (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om en ny revideret aktivitetsplan i forbindelse med udarbejdelse af en ny strategi for skolen. Den tidligere planlagte proces er, som følge af skolens nedlukning, udskudt til efteråret 2020.

Bestyrelsen drøftede og godkendte den fremlagte plan, og kom med yderligere forslag til eksterne oplægsholdere til bestyrelsens seminar.

Bestyrelsen ønskede ligeledes, at skolens ledelse til seminaret fremskaffede div. data på eks.: Baggrundsoplysning for ungdomsårgangene, optag, elevernes videre studier.

Pkt. 8 Budgetopfølgning 2019 (DSK)

Dorte Skallerup gennemgik budgetopfølgningen for 2019.

Der har været en lille afvigelse mellem estimatet på december mødet 2019 og det endelige resultat. Forskellen er på kr. -62.300.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretningen.

Pkt. 9 Budget 2020 (DSK)

Dorte Skallerup gennemgik div. ændringer på budgettet for 2020 ift. det fremlagte budget fra dec. mødet.

Der har været justeringer af taksameteret til bygninger, og elevtilskud. Ligeledes er der justeringer ift. frafald og antallet af pædagogikumkandidater. Samlet set er tilskuddet stort set uændret.

Den fælles efteruddannelsestur til Amsterdam er udskudt til næste budgetår.

Opjustering af budget til undervisningens gennemførsel pga. flere barsler.

Sammen med øvrige justeringer til markedsføring, administrationsomkostninger (som følge af bestyrelsesseminaret), giver det anledning til en justering af det forventet resultat på kr. 80.000 til kr. 320.000.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Pkt. 10 Eventuelt

Mette Trangbæk Hammer orienterede bestyrelsen om ledelsens tanker til en alternativ fejring af årets studenter med de restriktioner på forsamlinger o.a. der for tiden er gældende.