Til stede: Søren Nedergaard, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Anna Krista Randeris, Casper Valdemar Schmedes, Anne Marie Lyduch, John Fobian-Madsen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Wiktoria Anna Zielinska, Mette Trangbæk Hammer, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær).

Afbud: Ingo Østerskov, Camilla Wang

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Godkendt

Pkt. 2 Orientering fra bestyrelsesformanden (SN)

Søren Nedergaard byder velkommen til Mette Fiirgaard Schneefeldt, der indtræder som nyt medlem af bestyrelsen. Camilla Wang indtræder ligeledes i bestyrelsen, men var forhindret til mødet.

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor (MTH)

Mette Trangbæk Hammer orienterede om:

  • Den nye skemastruktur som indføres fra næste skoleår. Efter input og høring hos både elever og lærere er valget faldet på en struktur med 95 min. moduler. Denne struktur medfører færre fag (og skift) hver dag, og et tidligere sluttidspunkt om eftermiddagen.
  • Den seneste tids store ændringer i gennemførslen af undervisningen pga. coronavirus.
  • De tilsvarende ændringer i afviklingen af eksamen pga. coronavirus.

Planerne for den ændrede praksis ift. afslutningen for studenterne.

Pkt. 4 Orientering fra elevråd (CVS & WAZ)

Casper Valdemar Schmedes og Wiktoria Anna Zielinska fortalte, at eleverne var glade for at være tilbage på skolen igen men, at der ingen møder var afholdt i den forløbne periode (grundet coronavirus).

Pkt. 5 Opfølgning på årets indsatser (MTH, SSC, SHO & SSN)

Som et led i evalueringen af indsatsområderne i rektors tidligere resultatlønskontrakt, var der følgende orienteringer (de øvrige elementer står beskrevet i den medsendte evaluering):

Uddannelseschef Søren Vinther Schmidt orienterede om årets eksamener, både generelt og i denne specielle tid med coronavirus.

Uddannelseschef Simon Rosell Holdt orienterede om skolens sundhedsdataprojekt med fokus på eleverne sundhedstilstand. Ud over et ønske om at øge elevernes interesse for egen sundhedstilstand, er målet også at øge interessen for naturvidenskabelige fag via behandling af egne sundhedsdata.

Uddannelseschef Sanne Svostrup Nørgaard orienterede om skolens arbejde med kvalitet og besparelser i samarbejde med SDU. Projektet laves i samarbejde med gymnasierne i Virum, Rungsted og Køge.

Bestyrelsen drøftede orienteringerne og evalueringen og tog dem til efterretning.

Pkt. 6 Indsatser 2020-2021 (MTH & LFR)

Skolen har en række indsatser i det nye skoleår, som er beskrevet i den udsende rapport og ud over, at bestyrelsen i det nye skoleår skal udvikle en ny strategi for skolen, så orienterede uddannelseschef Lene Frida Rasmussen om skolens store indsatsprojekt om samarbejdet i faggrupperne med henblik på et fagligt løft af eleverne. Projektet drives af skolen pædagogiske udvalg, og trækker på de forskellige pædagogiske indsatser gennem de seneste år, og har aktionslæring som metode.

Mette Trangbæk Hammer afsluttede med en orientering om et par af de øvrige indsatser:

  • Projektet ”dialog er dannelse i praksis”. Projektet er et samarbejde mellem SDU, Copenhagen Coaching Center og fire øvrige gymnasier og sigter mod at øge den dialogisk kompetence hos lærere og ledere med det formål at styrke dialogformer i undervisningen.
  • Nationalt udvekslingsprojekt, hvor en klasse kobles sammen med en gymnasieklasse fra hhv. Thisted og Randers. Klasserne laver forskellige samarbejder og udvekslingsophold i hhv. Thisted, Randers og Greve/København igennem deres gymnasieforløb.
  • Mønsterbryderprojekt ift. de stærkt udfordrede elever på skolen.

Bestyrelsen tog orienteringerne og rapporten til efterretning.

Pkt. 7 Budgetopfølgning 2020 (DSK)

Dorte Skallerup orienterede om:

  • Skolen har modtaget ekstra corona-tilskud.
  • Det særlige tilskud til efteruddannelse forventes ikke at kunne bruges pga. den manglende efteruddannelsesaktivitet i tiden med coronarestriktioner (og den udskudte efteruddannelsestur til Amsterdam)
  • Budgettet for lærerløn er opjusteret pga. øget refusioner.

Samlet set medfører det en stigning i det forventede resultat til samlede kr. 490.000.

Dorte Skallerup orienterede yderligere om:

  • Den udarbejde finansielle strategi, som skolens revisor i den seneste revisionsprotokol anbefalede skolens at udarbejde.

Endelig orienterede Mette Trangbæk Hammer og Dorte Skallerup om nedgangen i bygningstilskud og det deraf følgende behov for besparelser. Det anbefales, at den besparelse på bygningsområdet afholdes på bygningsdriften, så besparelsen dermed ikke påvirker skolens øvrige områder, der tidligere har været udsat for besparelser.

Bestyrelsen godkendte budgettet med en bemærkning om, at skolens ledelse har fokus på lærernes efteruddannelse ikke bliver unødvendig lav. Området tages op på førstkommende PR møde, så lærerne opfordres til ikke at være ekstra tilbageholdende ift. efteruddannelse.

Bestyrelsen godkendte ligeledes den fremlagte investeringsstrategi. Endelig pålagde bestyrelsen skolen ledelse at iværksætte en proces, hvor der gennem en personalereduktion opnås de nødvendige besparelser på bygningsdriften.

Pkt. 8 Årshjul for bestyrelsen

Der laves en doodle til at koordinere bestyrelsens møder i det kommende år.

Pkt. 9 Eventuelt

Mette Trangbæk Hammer Orienterede om translokationen. I år der store usikkerheder om, hvordan en evt. translokation kan gennemføres, og skolen afventer yderligere retningslinjer for gennemførslen.