Klagevejledning over en karakter

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer – skriftlig og/eller mundtlig – skal du læse og følge nedenstående klagevejledning.

Klagefristen er altid 2 uger fra den dag, hvor du har fået din karakter. Det gælder både afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer.

En klage skal altid være skriftlig og skal sendes pr. mail til sekretær Ulla Holm på gguho@greve-gym.dk

Din klage skal indeholde:

Først og fremmest skal klagen indeholde dit fulde navn, klasse, det fag og den eksamen eller den afsluttende standpunktskarakter, det drejer sig om.

Klagen skal så præcist som muligt beskrive, hvad det er du klager over, og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes. Du kan ikke sammenligne din karakter/præstation med andre elever eller henvise til, at du plejer at få en bedre karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.

Din klage skal beskrive netop din præstation samt hvorfor du mener, at du er fejlbedømt. I den forbindelse er det vigtigt, at du henviser til de faglige mål, og beskriver hvorfor og hvordan du mener, at de er opfyldt. De faglige mål findes i læreplanerne for fagene – de kan ses her (eksternt link).

Du kan ligeledes inddrage beskrivelsen af, hvad de enkelte karakterer gives for:

https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen

Er ovenstående ikke opfyldt har skolen pligt til at afvise klagen som åbenbar grundløs.

Kapitel 10 i den almene eksamensbekendtgørelse kan ses her.

Klage / Klage over prøver

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen

Hvad beskriver en standpunktskarakter?

Standpunktskarakterer udtrykker efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelserne for de treårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at standpunktskarakteren skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

En standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning. Den afsluttende standpunktskarakter gives i øvrigt efter de almindelige regler herom, herunder at den afsluttende standpunktskarakter udtrykker, i hvilken grad eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en afsluttende standpunktskarakter ikke alene kan basere sig på en test, prøve, samtale eller lignende.

Klager over årskarakter: Undervisningsministeriets klagevejledning kan ses her.

Hvad beskriver en eksamenskarakter?

Kapitel 7 i den almene eksamensbekendtgørelse Eksamensbekendtgørelsen
Bedømmelse

§ 32. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt, medmindre andet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Processen

Processen for klager over skriftlige og mundtlige eksamenskarakter kan ses i Undervisningsministeriets klagevejledning her

I forbindelse med klage over afsluttende standpunktskarakter er det dog rektor, der træffer afgørelse om klagen. Da der her ikke er tale om en prøvesituation, er der hverken mulighed for omprøve eller ombedømmelse. Hvis rektor vælger at fremme en klage over en afsluttende standpunktskarakter, vil læreren blive bedt om en skriftlig begrundelse og en revurdering af karakteren. Her kan man enten få medhold, hvorved karakteren løftes, eller blive afvist, hvorved karakteren fastholdes.