Orientering til personer, der færdes på Greve Gymnasium (elever, forældre, besøgende, håndværkere, eksterne rengøringsfolk, mv.)

På Greve Gymnasium er der opsat videoovervågning ved alle indgangsdøre. Nedenfor kan du læse hvorfor. Du kan også læse, hvordan vi bruger de personoplysninger, vi får via optagelserne og hvad dine rettigheder er, hvis du har opholdt dig i et overvåget område. 

Hvilke personoplysninger registrerer vi og hvad er formålet?

Formålet med overvågningen er kriminalitetsforebyggelse. Formålet er også overvågning af, hvordan skolens lokaler bliver benyttet, når skolens medarbejdere ikke er til stede.

Overvågningen sker døgnet rundt alle dage. Hvis du opholder dig i et område, hvor der er overvågning, kan du blive filmet.

Det er tydeligt markeret med skiltning på skolens ydermure, at der foretages tv-overvågning på området. Skiltene på skolens område er opsat i umiddelbar nærhed af de opsatte kameraer. Skiltene viser et billede af et kamera.

Optagelserne bliver gennemgået ved mistanke om tyveri/indbrud/hærværk eller mistanke om anden kriminalitet eller ureglementeret adfærd. Herudover vil der være tale om gennemgang ved stikprøvekontrol. Optagelserne bruges kun til ovennævnte formål. Optagelserne vil blive videregivet til politiet, hvis det skønnes relevant.

Hjemlen til at foretage overvågning findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e, samt i databeskyttelseslovens § 8. Hjemlen til videregivelse til politiet findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Greve Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Optagelser fra overvågning opbevares i løbende 30 dage, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens databeskyttelses­rådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor). 

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelses­lovens § 22.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Vi opbevarer optagelserne i 30 dage, hvorefter de slettes automatisk. Vi har fastsat dette tidsrum, idet vi vurderer det er nødvendigt af hensyn til opnåelse af overvågningens formål. Du kan ikke umiddelbart få slettet optagelse af dig efter kortere tid, end de 30 dage.

Du skal kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (dpo@gfadm.dk) og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

Greve Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse dpo@gfadm.dk eller telefonnummer 23815081.

Klageadgang

Du kan klage over Greve Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Okt. 2023