Målsætning

Det er målsætningen, at skolen lever op til formålene i lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt i lov om aktiv socialpolitik. I den forbindelse er det konkret målsætningen, at 3,5 % af de ansatte skal være ansat på særlige vilkår

Handleplan

Ved besættelse af en ledig stilling tilbydes stillingen altid til den person blandt ansøgerne, der allerede er bedst kvalificeret til jobbet, eller som formodes at blive bedst kvalificeret inden for en kortere periode.

Skolen har imidlertid en forpligtelse til at medvirke til, at personer, der har begrænsninger i deres arbejdsevne eller generelt har problemer ved at fastholde et job, kan opnå eller bevare deres ansættelse på gymnasiet. Bl.a. derfor vil skolen anvende hele viften af de støtteformer, der findes for at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Konkret agter skolen at gøre følgende:

  • Skolen er i dialog med jobcentret for at høre, om der hos dem findes personer, der evt. kan varetage et job på gymnasiet.

  • Skolen modtager medarbejdere i jobtræning og virksomhedspraktik i det omfang, det er muligt og relevant.

  • Ved oprettelse af nye stillinger vurderes det, om stillingen kan besættes af en medarbejder ansat på særlige vilkår. I bekræftende fald kontaktes jobcenteret og i fællesskab finder skolen den rette medarbejder.

  • I alle stillingsopslag anføres en bemærkning om, at gymnasiet lægger vægt på mangfoldighed, og at alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
  • Alle job annonceres på jobnet.dk
  • Skolen læser ansøgninger fra personer med begrænsninger i arbejdsevnen med større opmærksomhed end tidligere og med større fokus på de muligheder, der findes for økonomisk støtte til personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Hvis ansøgninger fra disse personer læses med større opmærksomhed, forventes der at komme flere kvalificerede til jobsamtale.

Et socialt ansvar viser sig ikke blot ved, at personer med nedsat arbejdsevne eller ledighed får et job. Det drejer sig også om at forebygge nedslidning og sygefravær samt fastholdelse af allerede ansatte medarbejdere.

Med henblik på samtænkning af denne handleplan med arbejdsmiljøet forelægges udkast til handleplan for initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked for samarbejdsudvalget.

For at fastholde allerede ansatte medarbejdere tages der forskellige initiativer, når en medarbejder tilkendegiver, at han eller hun ønsker at trappe ned, er slidt op eller på anden måde ikke længere føler, at vedkommende kan magte opgaverne. Det kan bl.a. være en henvendelse til den relevante kommune om muligheden for at ansætte vedkommende i et fleksjob.

Handleplanen tages løbende op til revision. Ved revisionsbehandlingen indarbejdes de erfaringer – gode såvel som dårlige – der er gjort i forbindelse med nærværende handleplan.

Greve Gymnasium, februar 2022