Er du ordblind eller har du særlige funktionsnedsættelser som påvirker din mulighed for at præstere til eksamen skal du kontakte din studievejleder. Ordblinde elever eller andre med særlige funktionsnedsættelser kan få forlænget tid til en prøve eller tilladelse til at bruge særlige it-hjælpemidler.

Elever med særlige behov kan gå til eksamen på særlige prøvevilkår. For at det kan lade sig gøre skal du udfylde nedenstående ansøgning sammen med din studie-, matematik- eller læsevejleder. Vi kan tilbyde særlige prøvevilkår efter en konkret vurdering af dine individuelle vanskeligheder og af reglerne for den specifikke prøve.

De hjælpemidler som tildeles en elev i forbindelse med undervisningen fx gennem SPS-ordningen kan anvendes til prøven, hvis det ikke påvirker prøvens niveau.

Særlige prøvevilkår kunne fx være:

  • Forlænget forberedelsestid til en mundtlig prøve
  • Forlænget eksaminationstid til en mundtlig prøve
  • Forlænget tid til en skriftlig prøve
  • Forlænget tid til de store skriftlige opgaver (DHO, SRO, SRP og SSO)
  • Tilladelse til at anvende særlige IT-hjælpemidler fx til oplæsning af tekst.
  • Tilladelse til at få hjælp af en hjælper under en prøve fx i forbindelse med synshandicap.

Bedømmelsesgrundlaget for prøven ændres ikke, men eleven kompenseres på anden vis for sine specifikke vanskeligheder.

Regler

Reglerne for særlige prøvevilkår er beskrevet i § 19 i den almene eksamensbekendtgørelse:

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.