Design

Identitet

Designs genstandsområde er produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser, der ses som et samspil mellem form, funktion og kommunikation i relation til samfund, æstetik og innovation.

Faget defineres som procesorienteret, bevidst problemløsning, der ses i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Designanalyse er det element, der etablerer sammenhæng mellem fagets praktiske og teoretiske side.

Med analyse under den praktiske designproces kvalificeres en forståelse for professionel design som proces og resultat, ligesom analyse af professionelt design skærper en bevidsthed om designprocessen i praksis.

I de gymnasiale uddannelser baseres designundervisningen på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner.
 

Formål

Eleverne skal tilegne sig de basale designmæssige kompetencer, som er forudsætning for den praktiske gennemførelse af en designproces, og som gør dem i stand til at analysere og vurdere den designede omverden.

Faget skal med sin strukturering af en problemløsende arbejdsproces give eleverne en metode, som de kan overføre til løsning af opgaver i andre fag i den gymnasiale uddannelse og i videregående uddannelsesforløb.

Undervisningen skal give bevidsthed om designs rolle i en globaliseret verden, som led i en international kommunikation og som metode til løsning af lokalt betingede problemstillinger.

Faglige mål

Generelt og i sammenhæng med problemorienterede teoretiske forløb eller konkrete projekter skal eleverne kunne:

 • analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat
 • sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder
 • sætte ord på kropslige erfaringer med design og arkitektur
 • se sammenhænge mellem forskellige dele af genstandsfelterne
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

I en designproces skal eleverne kunne:

 • identificere et designproblem og gennemføre en designproces
 • generere design- og arkitektur-idéer
 • undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre og ved hjælp af forskellige metoder som nævnt i kernestoffet
 • kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt
 • foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces
 • detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt
 • arbejde iterativt
 • formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt
 • være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, mellem helhed og detaljer, samt mellem det kendte og det endnu ukendte
 • beskrive formålet med deres visualiseringer

Mediefag

Identitet

Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang til levende billeder.

Faget giver eleverne de nødvendige redskaber til at analysere levende billeder. Dette er af afgørende betydning for muligheden for at opleve og vurdere de informationer og påvirkninger, som man møder som bruger af medierne. Faget giver endvidere indsigt i film og tv’s udtryksformer i forbindelse med praktisk produktion.

Formål

Undervisningen udvikler elevernes evne til at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for fiktion, fakta samt blandinger mellem disse former. Samtidig skal undervisningen udvikle elevernes evne til at udtrykke sig selvstændigt og nuanceret i levende billeder, således at de bliver aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Faglige mål

Eleverne skal kunne følgende:

Teori og analyse

 • anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler i forbindelse med analyse af film, tv og nyere medier
 • redegøre for grundlæggende træk ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse former
 • identificere centrale træk ved forskellige genrer, medier og medieplatforme samt samspillet mellem dem
 • foretage en mediefaglig perspektivering af film, tv og nyere medier ud fra en valgt kontekst
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag ̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Praksis

 • betjene optage- og redigeringsudstyr
 • i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion
 • anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
 • arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen
 • tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
 • forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Musik

Identitet

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Formål

Undervisningen skal udfordre og udvikle elevernes musikalske univers og give dem faglige redskaber til at udtrykke sig om og i musik samt kvalificere deres forudsætninger for at beskæftige sig med musik som lyttere og som udøvende.

Gennem analyser af musik og musikrelaterede forhold og ved arbejde med musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori, skal undervisningen bibringe eleverne musikalsk kunnen og bevidsthed. Undervisningen inddrager historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver og giver dermed eleverne øget omverdensforståelse.

Musikudøvelse udvikler elevernes samarbejdsevne og giver dem mulighed for at opleve musikalsk fællesskab.

Faglige mål

Eleverne skal kunne følgende:

Musikkundskab

 • identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer med anvendelse af elementær musikfaglig terminologi og metode
 • sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
 • opsøge og anvende fagrelevant kildemateriale
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Musikudøvelse

 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire
 • samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.